تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - 1@bekhandim
ده ویژگی یک شخصیت پخته ودارای کلاس اجتماعی؛

اول،روز به روز پیشرفت میکند، ضعفهایش را کشف وبرطرف میکند

دوم،در موقعیت مناسب حرف میزند،همه دانسته های خود را بیان نمیکند.

سوم،در مقام ونقش خود درست وسازنده عمل میکند،به وظایف خود واقف است

چهارم،توقعاتش را از دیگران کمتر میکند، بر توانایی شخصی تمرکز میکند.

پنجم،از تملق وچاپلوسی پرهیز میکند،آزاد اندیش ومستقل است،از سازنده ومنطقی بودن لذت می برد

ششم،اخبار را از منابع مختلف دریافت میکند نه از یک منبع،به دروغ وتبلیغات رسانه ای آگاه بوده وتوانایی تشخیص آن را دارد!

هفتم،به اساتید وبزرگتر از خودش هیچ وقت در پایان دیدار نمیگوید موفق باشید

هشتم،کالای بی کیفیت که ضرر مالی وجانی دارد نمیخرد،به تبلیغات دروغین سوادگران توجه نمیکند!(بعنوان مثال سایپا وایرانخودرو)
چون بخودش احترام وارزش قائل است

نهم،تحت تاثیر حرف دیگران قرار نمیگیرد بلکه در کارهای که تخصص ندارد به صاحبان علم وتخصص آن حوزه مراجعه میکند.

دهم،در بحث واستدلال وعقاید این نکته را قبول دارد که شاید اشتباه کند،مطلق فکر نمیکند،نسبی می اندیشید وهیچ وقت سعی در به کرسی نشاندن استدلالش ندارد.همواره تساهل ومدارا را سرلوحه کار خود قرار میدهد..
@bekhandim


تاریخ : دوشنبه بیست و ششم بهمن 1394 | 08:02 قبل از ظهر | نویسنده : پویان | نظرات