تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - ما با کسی شوخی نداریم..!! ( جــــدیدترین جملکس های طنز)