تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - ده سخن زیبا از لیمن (فرمان های لیمن)