تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - پاراگراف تیكه سری هشتم