تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - سری دوم جملات زیبا و دلگرم كننده