تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - غذای سگ و غذای انسان(یك تلنگر)