تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - روزنه های گناه..!!!(طنز)تو یه سخنرانی حاج آقا گفت:
خانما در جریان باشید كه گناه همیشه از دو روزنه است از دو سوراخ
 كه شما باید مواظبشون باشید گناه فقط از این دو روزنه و سوراخ شكل میگیره"

 و اون دو روزنه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
روزنه و سوراخ غفلت و بی توجهی شماست...!!!!

حالا قبل اینكه حاج آقا این دو روزنه رو بگه چند تن از بانوان سوال پرسیدند كه:

حاج آقا سایر اندام های بانوان باعث گناه نمیشه؟

حاج آقا بالا تنه اشكالی تداره؟

حاج آقا اگه با سوراخ ها كاری نداشت و با بدن مرد ور رفت موردی نیست؟؟؟؟

و............

(بر اساس واقعیت با 95%سانسور)