تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - دهگفتار كوتاه18جالب میشد اگر قاب عكس هارا در قفسه های كتاب می گذاشتیم و كتاب هارا به دیوار می آویختیم/ تا شاید گاهی چشم هایمان كلامی می خواندند...

اگر آرزوهای تو نیز اینگونه هستند که چشم هایت را ببندی و بگویی کاش اینگونه شود من به تو می گویم هرگز اینگونه نمی شود آرزوها  خواسته هایی هستند که باید به آنها امید داشت و برایشان تلاش کرد کاش به جای چشم های بسته تلاش را یاد گرفت.....

هرگاه قلب ها نزدیک باشند فاصله ها معنا ندارند.....


چیزی زیباتر از احساس ندیده ام. منطقی كه فكر میكنی، نامفهوم است ولی باز به دل می نشیند...

دور بودن را فاصله تعبیر نکنید شوق دیدار نامگذاری کنید........


افسوس از دنیایی که همرنگی سیاهی ها از ما بیشتر است......

این روزها هستند کسانی که عاشقانه به تو عشق می ورزند ولی تو تنها کسی نیستی که این عشق را دریافت می کند ، حال با خودت صادق باش نامش را هرچه می خواهی بگذار.....

ای كاش میدانستند كه اگر حرفی برای نوشتن نداشتم پس قلم برنمیداشتم ولی افسوس عده ای هستند که نوشته ها را پاک می کنند  دهان ها را می بندند  به چشم ها اجازه دیدن نمی دهند و افکارت را مسموم می دانند و پاهایت را به به بند می کشند....


اگر نماد سكوت را فریاد بگذاریم، تمام سكوت ها شكسته می شود/و اگر نماد فریاد را سكوت بگذاریم، تمامی فریاد ها خاموش می شوند.....

اگر دلتنگی نبود چه زود عشق ها به پایان می رسید.....