تبلیغات
آنكه شد هم بی خبر هم بی اثر از میان جمله او دارد خبر.... - ده گفتار كوتاه17از دیروز آموخته ام که فردایی در کار است از امروز در یافته ام که فردا نیز به امروز فکر خواهم کرد و از فردا خواهم آموخت تجربیات امروزم را.....

وقتی که در آغوش کسی باز احساس تنهایی می کنی خیال با او بودن را بشکن به تنهایی هایت دل ببند چرا که تنهاییت مانند دیگران هرزه نیست.....

گاهی باید فهمید که نابینایان دنیا را نمی بینند ولی حس می کنند  و پستی و بلندی هایش را درک می کنند  و راه را از بیراهه می شناسند ولی ما اینگونه نیستیم که شکست می خوریم ما درک نکرده ایم.....


سخت تر از این نیست که هر ثانیه درد را احساس کنی و درمانش را هم بدانی ولی توان درمان نداشته باشی.....


دنیا برای تمامی کارهایی که ما کوچک میدانیم بسیار بزرگ و برای تمامی کارهایی که ما بزرگ میدانیم بسیار کوچک است...


شخصی که گناهکار را دستگیر می کند، اگر فرصت جبران به او نهدهد ؛ خود نیز گناهکار است...


دست ، پا ، سنگ ، توپ/هرچه پرتاب کنی ، هرچه رها کنی بی فایده است/ زمان همواره می گریزد/ تنها خیال و، خاطره میتواند تورا به گذشته باز گرداند/ وتنها انتظار زمان را متوقف می کند/ هر چند در هر حال ، زمان حال نیز از دستت می گریزد...

همیشه به عده ای ظلم میشود.ظالم را کنار بگذار؛ مظلومان دو دسته اند: نخست کسانی که ظلم را می پذیرند و دوم کسانی که زیر بار ظلم نمیروند.حکم اینجاست. کسانی که ظلم را می پذیرند لایق آن اند؛ و کسانی که نمیپذیرند، آزادگان حقیقی تاریخ اند.....

گاهی احساس تمامی قوانین و بنیان فیزیك را در هم میشكند.....


دل عاشق برای کوه ها فولادیست برای دلبر به مویی وابسته........